Đầu Tư Công Là Gì [Tất Cả Những Vấn Đề Cần Biết Từ A-Z]

Đầu Tư Công Là Gì ✅Tất Cả Những Vấn Đề Cần Biết Từ A-Z✅Tổng Hợp Cho Các Bạn Mọi Vấn Đề Về Đầu Tư Công Mà Bất Kì Ai Cũng Phải Biết Nhé.

Đầu Tư Công Là Gì

Đầu Tư Công
Đầu Tư Công

Định nghĩa đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019: “15. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.“

Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản đầu tư công là một hoạt động đầu tư của Nhà nước, sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước để thực hiện thiết kế, xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Quan điểm này khẳng định, đầu tư công phải thoả mãn tới ba yếu tố: chủ thể đầu tư là Nhà nước; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) và mục tiêu đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội.

Mục tiêu của đầu tư công : nhằm mục đích tạo mới, tăng cấp, củng cố năng lượng hoạt động giải trí của nền kinh tế tài chính trải qua giá tăng giá trị những gia tài công.

8 Cách 🤑 Đầu Tư Bất Động Sản 🤑 Sinh Lời

Đầu Tư Công Tiếng Anh Là Gì

Đầu tư công hay còn có tên tiếng Anh là Public investment.

Hiệu Quả Đầu Tư Công Là Gì

Hiệu quả đầu tư công được hiểu là kết quả đạt được của một dự án, công trình so với mục tiêu đề ra cũng như mang lại lợi nhuận cho chủ đề tư. Vì vậy, để đạt được hiệu quả đầu tư công thì Nhà nước cần khắc phục được các điểm như sau:

 • Giải quyết hạn chế, tồn tại trong sử dụng vốn và quản lý đầu tư công
 • Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công và tập trung thống nhất về phạm vi đầu tư
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn vốn đầu tư theo các nguyên tắc cùng tiêu chí đã đưa ra để đảm bảo tính công khai, minh bạch.
 • Đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục tốt nhất

Mời Bạn Tham Khảo 👍 Đầu Tư Là Gì 👍 Khác Nhau Đầu Tư & Đầu Cơ

Đặc Điểm Đầu Tư Công

Đặc điểm
Đặc điểm

Sau đây TienNhanRoi.vn chia sẻ cho các bạn những đặc điểm của đầu tư công như sau: 

 • Thứ 1: đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước. Cụ thể, từ việc lên kế hoạch, chủ trương cho đến phê duyệt, ra quyết định đầu tư đều được thực hiện bởi Nhà nước thông qua việc phân cấp quản lý cho những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
 • Thứ 2: nguồn vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư công là từ Nhà nước. Theo Luật đầu tư công 2019, nguồn vốn đầu tư công bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn từ vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Thứ 3: mục tiêu của hoạt động đầu tư công là nhằm phát triển kinh tế – xã hội, trong đó chủ yếu là theo đuổi các mục tiêu của chính sách công

TienNhanRoi.vn Share Cho Bạn 2 Cách 🔝 Đầu Tư Vàng 🔝 Sinh Lời Nhất

Nguyên Tắc Quản Lý Đầu Tư Công

Nguyên tắc quản lý đầu tư công được ghi nhận và quy định  tại điều 12 Luật đầu tư công năm 2019. Cụ thể như sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 • Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí.
 • Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Tiết Lộ Bạn 7 Kênh Đầu Tư ➡️ Tiền Nhàn Rỗi 🆗 Hiệu Quả, Sinh Lời Nhất

Những Hành Vi Bị Cấm Trong Đầu Tư Công

Luật đầu tư công được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Các hành vi bị cấm trong đầu tư công được quy định chi tiết tại điều 16 Luật đầu tư công năm 2019. Từ đó, bao gồm những hành vi sau đây:

 • Thứ 1: Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch, chiến lược, kế hoạch; không đúng thủ tục, không đúng  trình tự theo quy định của pháp luật; không đúng thẩm quyền; không cân đối được với nguồn vốn đầu tư.
 • Thứ 2: Quyết định đầu tư dự án, chương trình không đúng với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, tổng vốn đầu tư của chương trình trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.
 • Thứ 3: Lợi dụng quyền hạn, chức vụ để vụ lợi, chiếm đoạt, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Thứ 4: chủ đầu tư, chủ chương trình thông đồng với tổ chức tư vấn dẫn tới quyết định đầu tư dự án, chương trình, quyết định chủ trương đầu tư gây lãng phí, thất thoát tài nguyên của quốc gia, vốn, tài sản của Nhà nước; xâm phạm,  làm tổn hại lợi ích của cộng đồng và của công dân.
 • Thứ 5: nhận, đưa, môi giới hối lộ.
 • Thứ 6: Yêu cầu cá nhân, tổ chức tự bỏ vốn đầu tư khi dự án, chương trình chưa được phê duyệt, chưa được quyết định chủ trương đầu tư hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.
 • Thứ 7: Sử dụng vốn đầu tư công không đúng đối tượng, không đúng mục đích, vượt định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
 • Thứ 8: làm sai lệch, làm giả thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án, chương trình.
 • Thứ 9: Cố ý cung cấp, báo cáo thông tin không trung thực,  không đúng, không khách quan ảnh hưởng đến việc thẩm định, lập, quyết định chương trình, kế hoạch, dự án, đánh giá, theo dõi, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án.
 • Thứ 10: Cố ý lừa dối, hủy hoại, che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ chứng từ, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án, chương trình.
 • Thứ 11: Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

Tìm Hiểu Ngay 👉 Rủi Ro Trong Đầu Tư Là Gì 🆙 10 Cách Quản Lý Rủi Ro Hiệu Quả Nhất

Vai Trò Của Đầu Tư Công Đối Với Nền Kinh Tế

Vai Trò Của Đầu Tư Công Đối Với Nền Kinh Tế được thể hiện qua 3 khía cạnh dưới đây, mời bạn tham khảo.

 • Thứ 1: đầu tư công giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa vào việc đầu tư cho các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tối thiểu chung cho xã hội. Đồng thời nó cũng tạo những điều kiện thiết yếu cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư và phát triển.
 • Thứ 2: đầu tư công góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo, giảm bất bình đẳng và các bất công trong xã hội thông qua các chương trình, dự án kinh tế hỗ trợ các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa,… từ đó nâng cao và ổn định đời sống của người dân.
 • Thứ 3: đầu tư công góp phần đảm bảo ổn định và tăng cường quốc phòng, an ninh. Các công trình, dự án an ninh quốc phòng là cơ sở quan trọng của đất nước để bảo vệ tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

❓Nếu bạn còn vẫn thắc mắc, băn khoăn gì về Đầu Tư Công thì bạn vui lòng để lại thông tin mục LIÊN HỆ tại Menu website tiennhanroi.vn hoặc BÌNH LUẬN bên dưới nhé.

Viết một bình luận